Nowości
Wizyt:
Dzisiaj: 0Wszystkich: 36678

Opis Projektu

Lokalizacja Inwestycji:

Początkiem projektowanego odcinka jest koniec zrealizowanej w październiku 2010 r. obwodnicy Słupska, w pobliżu miejscowości Redzikowo (powiat słupski, gmina Słupsk), w km istniejącym ok. 216+442.
Końcem projektowanego odcinka jest początek trasy S6 będącej przedmiotem opracowania w przygotowywanym „Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowym budowy drogi S6 na odcinku Lębork – Obwodnica Trójmiasta” (tzw. Trasy Kaszubskiej). Koniec znajduje się w rejonie miejscowości Leśnice (powiat lęborski, gmina Nowa Wieś Lęborska), w km istniejącym ok. 254+585.
Poniższa tabela zawiera lokalizację inwestycji w kontekście podziału administracyjnego kraju.

Województwo

Powiat

Gmina

Pomorskie

Słupski

Słupsk

Damnica

Potęgowo

Lęborski

Nowa Wieś Lęborska

 

Zakres inwestycji:

 • Budowę obiektów drogowych:
  • dwujezdniowej, dwupasowej drogi ekspresowej,
  • węzłów drogowych,
  • Miejsc Obsługi Podróżnych,
  • Obwodu Utrzymania Drogi Ekspresowej,
  • dróg poprzecznych,
  • dróg dojazdowych do działek i nieruchomości (drogi serwisowe).
 • Budowa obiektów inżynierskich:
  • wiaduktów,
  • mostów,
  • przepustów.
 • Budowa urządzeń ochrony środowiska:
  • ekranów akustycznych,
  • urządzeń podczyszczania wód opadowych,
  • przejść dla zwierząt,
 • Budowę urządzeń technicznych drogi:
  • oświetlenia węzłów, MOP-ów i OUS,
  • urządzeń odwadniających i odprowadzających wody opadowe,
  • budowa urządzeń bezpieczeństwa i organizacji ruchu (w programie nie przewidziano zastosowania systemów łączności, sterowania ruchem, preselekcji pojazdów).
 • Przebudowa urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą:
  • linii energetycznych wysokiego, średniego i niskiego napięcia,
  • urządzeń teletechnicznych,
  • wodociągów, ujęć wody, kanalizacji sanitarnej, urządzeń melioracji wodnych, gazociągów (ropociągi i sieci ciepłownicze nie występują),
 • Wyburzenia istniejących obiektów.

Koncepcja programowa, wraz ze wszystkimi innymi niezbędnymi opracowaniami, budowy
drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk - Lębork będzie składać się z 4 kompleksowych
(samodzielnych/niezależnych) opracowań koncepcji programowych, zgodnie z podziałem
na odcinki zadaniowe, mianowicie:

 • Zadanie 1. Obwodnica Słupska
 • Zadanie 2. Koniec Obwodnicy Słupska – Bobrowniki (km 00+000 ÷ 16+000)
 • Zadanie 3. Bobrowniki - Skorowo (km 16+000 ÷ 29+000)
 • Zadanie 4. Skorowo - Leśnice (km 29+000 ÷ 40+078)

UWAGA! Kilometraże wyżej podanych odcinków zadaniowych są przybliżone i mogą ulec zmianie na etapie opracowywania dokumentacji


Zadanie 1. Obwodnica Słupska ma obejmować budowę drugiej jezdni na odcinkach
międzywęzłowych, łącznie ze wszystkimi niezbędnymi elementami, wynikającymi z
budowy tej drugiej jezdni.

 

Węzły drogowe

Bezpośrednie powiązanie projektowanej drogi ekspresowej z istniejącym układem komunikacyjnym zostało zapewnione poprzez budowę bezkolizyjnych dwupoziomowych węzłów drogowych. Wszystkie zaprojektowane węzły zapewniają bezkolizyjny wjazd i wyjazd z drogi ekspresowej.
Poniżej zestawiono projektowane węzły (nazwy węzłów są nazwami roboczymi - wymagającymi szczegółowej analizy i dostosowania do wymagań zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad). Wszystkie węzły zostały zaprojektowane jako węzły typu WB.

 

Nazwa węzła

Km trasy drogi głównej

Nr drogi poprzecznej

Klasa drogi poprzecznej

Gmina

1

Budy

9+400

DP 1135G (Żelkowo – Damnica)

L

Damnica

2

Bobrowniki

15+340

DP1142G (Wiszno – Grapice) oraz nr DP1139G (od DW 213 – Wielka Wieś – Damnica – Mianowicie)

L

Damnica

3

Rzechcino

23+326

DP1179G (Pobłocice – Głuszynko – Potęgowo – do DK nr 6)

Z

Potęgowo

4

Skórowo

28+379

DP1187G (Potęgowo – Czerwieniec - Pogorzelice)

L

Potęgowo i Nowa Wieś Lęborska

5

Leśnice

39+413

DP1325G (Lębork – Małoszyce – Dziechlino – do DK nr 6)

L

Nowa Wieś Lęborska

 

Miejsca obsługi podróżnych

Na każdym kierunku, przewiduje się budowę 3 MOP-ów. Zjazdy z drogi głównej oraz wjazdy na drogę główną z MOP-ów wyposażone zostały w pasy wyłączenia i włączenia.


Drogi poprzeczne

W miejscach krzyżowania się trasy projektowanej drogi ekspresowej z istniejącym układem drogowym założono przebudowę istniejących dróg poprzecznych.
Przecięcia odbywają się w każdym przypadku w dwóch poziomach.


Obiekty inżynierskie

Poniżej wstępne zestawienie obiektów:

 

Obiekt

Lokalizacja (km S6/gmina)

Przeszkoda

Klasa obciążenia

1

WD-

1

wiadukt drogowy nad S6, w ciągu drogi powiatowej

1+438,0

Gmina Damnica, powiat Słupsk

droga S6

A

2

W/PZ-

2

"Zielony Most" - przejście dla zwierząt średnich

2+300,0

Gmina Damnica, powiat Słupsk

droga S6

C

3

MS/PZ-

3

most w ciągu S6, przejście dla zwierząt dołem

2+580,0

Gmina Damnica, powiat Słupsk

przejście dla zwierząt małych/ rów melioracyjny

A

4

WD-

4

wiadukt drogowy nad S6, w ciągu drogi gminnej

3+417,0

Gmina Damnica, powiat Słupsk

droga S6

A

5

PZ-

5

przejście dla zwierząt pod S6

4+104,0

Gmina Damnica, powiat Słupsk

przejście dla zwierząt małych

A

6

PZ-

6

przejście dla zwierząt pod S6

4+522,0

Gmina Damnica, powiat Słupsk

przejście dla zwierząt małych

A

7

PZ-

7

przejście dla zwierząt pod S6

4+946,0

Gmina Damnica, powiat Słupsk

przejście dla zwierząt małych

A

8

PZ-

8

przejście dla zwierząt pod S6

5+500,0

Gmina Damnica, powiat Słupsk

przejście dla zwierząt małych

A

9

PZ-

9

przejście dla zwierząt pod S6

5+950,0

Gmina Damnica, powiat Słupsk

przejście dla zwierząt małych

A

10

WS/PZ-

10

wiadukt w ciągu S6, przejście dla zwierząt dołem

6+279,0

Gmina Damnica, powiat Słupsk

przejście dla zwierząt dużych

A

11

WS-

11

wiadukt drogowy w ciągu S6

6+695,0

Gmina Damnica, powiat Słupsk

linia kolejowa nr 202

A

12

PZ-

12

przejście dla zwierząt pod S6

7+001,0

Gmina Damnica, powiat Słupsk

przejście dla zwierząt małych

A

13

PZ-

13

przejście dla zwierząt pod S6

7+228,0

Gmina Damnica, powiat Słupsk

przejście dla zwierząt małych

A

14

WS-

14

wiadukt w ciągu S6

7+352,0

Gmina Damnica, powiat Słupsk

droga gminna

A

15

PZ-

15

przejście dla zwierząt pod S6

7+600,0

Gmina Damnica, powiat Słupsk

przejście dla zwierząt małych

A

16

WS/PZ-

16

wiadukt w ciągu S6, przejście dla zwierząt dołem

7+871,0

Gmina Damnica, powiat Słupsk

przejście dla zwierząt średnich

A

17

PZ-

17

przejście dla zwierząt pod S6

8+450,0

Gmina Damnica, powiat Słupsk

przejście dla zwierząt małych

A

18

WD-

18

wiadukt nad S6,węzeł Budy (wariant 1 i 2)

9+400,0

Gmina Damnica, powiat Słupsk

droga S6

A

19

WS/PZ-

19

wiadukt w ciągu S6, przejście dla zwierząt dołem

10+875,0

Gmina Damnica, powiat Słupsk

przejście dla zwierząt średnich

A

20

W/PZ-

20

"Zielony Most" - przejście dla średnich zwierząt

12+025,0

Gmina Damnica, powiat Słupsk

droga S6

C

21

WD-

21

wiadukt drogowy nad S6, w ciągu drogi powiatowej

13+093,0

Gmina Damnica, powiat Słupsk

droga S6

A

22

MS/PZ-

22

most w ciągu S6, estakada nad rzeką Łupawą

14+572,0 (14+435)

Gmina Damnica, powiat Słupsk

rzeka Łupawa/ przejście dla zwierząt małych i średnich/ 2x droga powiatowa

A

23

WD-

23

wiadukt drogowy nad S6, węzeł Bobrowniki - wariant 1

15+339,0

Gmina Damnica, powiat Słupsk

droga S6

A

24

MS/PZ-

24

most w ciągu S6, przejście dla zwierząt dołem

16+780,0

Gmina Damnica, powiat Słupsk

ciek/przejście dla zwierząt średnich

A

25

WS-

25

wiadukt drogowy w ciągu S6

18+204,0

Gmina Damnica, powiat Słupsk

droga powiatowa

A

26

PZ-

26

przejście dla zwierząt pod S6

18+437,0

Gmina Damnica, powiat Słupsk

przejście dla zwierząt małych

A

27

WS/PZ-

27

wiadukt w ciągu S6, przejście dla zwierząt dołem

18+750,0

Gmina Damnica, powiat Słupsk

przejście dla zwierząt średnich

A

28

WD-

28

wiadukt drogowy nad S6, w ciągu drogi powiatowej

20+384,0

Gmina Damnica, powiat Słupsk

droga S6

A

29

W/PZ-

29

"Zielony Most" - przejście dla zwierząt

21+666,0

Gmina Potęgowo, powiat Słupsk

droga S6

C

30

MS/PZ-

30

most w ciągu S6, przejście dla zwierząt dołem

22+380,0

Gmina Potęgowo, powiat Słupsk

rzeka Rzechcianka / przejście dla zwierząt małych

A

31

WD-

31

wiadukt drogowy nad S6, węzeł Rzechcino - wariant 1 i 2

23+326,0

Gmina Potęgowo, powiat Słupsk

droga S6

A

32

PZ-

32

przejście dla zwierząt pod S6

24+676,00

Gmina Potęgowo, powiat Słupsk

przejście dla zwierząt małych

A

33

W/PZ-

33

"Zielony Most" - przejście dla zwierząt średnich

25+125,00

Gmina Potęgowo, powiat Słupsk

droga S6

C

34

PZ-

34

przejście dla zwierząt pod S6

25+904,00

Gmina Potęgowo, powiat Słupsk

przejście dla zwierząt małych

A

35

WD-

35

wiadukt drogowy nad S6, w ciągu drogi powiatowej

26+243,0

Gmina Potęgowo, powiat Słupsk

droga S6

A

36

PZ-

36

przejście dla zwierząt pod S6

27+850,00

Gmina Potęgowo, powiat Słupsk

przejście dla zwierząt małych

A

37

WS-

37

wiadukt drogowy w ciągu S6, węzeł Skórowo (wariant 1 i 2)

28+380,00

Gmina Potęgowo, powiat Słupsk

droga powiatowa

A

38

PZ-

38

przejście dla zwierząt pod S6

28+760,00

Gmina Potęgowo, powiat Słupsk

przejście dla zwierząt małych

A

39

MS/PZ-

39

most w ciągu S6, przejście dla zwierząt dołem

29+250,00

Gmina Potęgowo, powiat Słupsk

ciek, przejście dla zwierząt średnich

A

40

MD-

39.A

most w ciągu drogi powiatowej

29+330

Gmina Potęgowo, powiat Słupsk

ciek

A

41

WS-

40

wiadukt drogowy w ciągu S6

29+353,0

Gmina Potęgowo, powiat Słupsk

droga powiatowa

A

42

WS/PZ-

41

wiadukt drogowy w ciągu S6, przejście dla zwierząt dołem

29+650,00

Gmina Potęgowo, powiat Słupsk

przejście dla zwierząt średnich

A

43

WD-

42

wiadukt drogowy nad S6, w ciągu drogi gminnej

30+071,00

Gmina Potęgowo, powiat Słupsk

droga S6

A

44

MS/PZ-

43

most w ciągu S6, przejście dla zwierząt

30+770,00

Gmina Potęgowo, powiat Słupsk

dopł. z Chlewnicy / przejście dla zwierząt średnich

A

45

WD-

44

wiadukt drogowy nad S6, w ciągu drogi gminnej

31+362,0

Gmina Nowa Wieś Lęborska, powiat Lęborski

droga S6

A

46

WS-

45

wiadukt drogowy w ciągu S6, nad linią kolejową

33+086,00

Gmina Nowa Wieś Lęborska, powiat Lęborski

linia kolejowa nr 202

A

47

PZ-

46

przejście dla zwierząt pod S6

33+504,00

Gmina Nowa Wieś Lęborska, powiat Lęborski

przejście dla zwierząt małych

A

48

WS-

47

wiadukt drogowy w ciągu S6,

34+075,00

Gmina Nowa Wieś Lęborska, powiat Lęborski

droga krajowa nr6

A

49

MS/PZ-

48

most w ciągu S6, przejście dla zwierząt dołem

34+850,0

Gmina Nowa Wieś Lęborska, powiat Lęborski

rz. Pogorzelica / przejście dla zwierząt średnich (regulacja koryta rzeki)

A

50

MS/PZ-

49

most drogowy w ciągu S6, przejście dla zwierząt dołem

35+200,0

Gmina Nowa Wieś Lęborska, powiat Lęborski

ciek, przejście dla zwierząt małych

A

51

PZ-

50

przejście dla zwierząt pod S6

35+428,00

Gmina Nowa Wieś Lęborska, powiat Lęborski

przejście dla zwierząt małych

A

52

PZ-

51

przejście dla zwierząt pod S6

35+742,00

Gmina Nowa Wieś Lęborska, powiat Lęborski

przejście dla zwierząt małych

A

53

MS/PZ-

52

most w ciągu S6, przejście dla zwierząt

35+955,0

Gmina Nowa Wieś Lęborska, powiat Lęborski

str. Leśny, przejście dla zwierząt małych

A

54

MD-

52.A

most w ciągu DK6

35+996,0

Gmina Nowa Wieś Lęborska, powiat Lęborski

str. Leśny

A

55

WS-

53

wiadukt w ciągu S6

36+025,00

Gmina Nowa Wieś Lęborska, powiat Lęborski

droga krajowa nr 6

A

56

MD-

53.A

most w ciągu drogi serwisowej

36+170

Gmina Nowa Wieś Lęborska, powiat Lęborski

str. Leśny

A

57

PZ-

54

przejście dla zwierząt pod S6

36+414,00

Gmina Nowa Wieś Lęborska, powiat Lęborski

przejście dla zwierząt małych

A

58

WS/PZ-

55

wiadukt drogowy w ciągu S6, przejście dla zwierząt dołem

37+060,0

Gmina Nowa Wieś Lęborska, powiat Lęborski

przejście dla zwierząt średnich

A

59

WD-

56

wiadukt drogowy w ciągu drogi powiatowej

37+583,00

Gmina Nowa Wieś Lęborska, powiat Lęborski

droga S6, droga DK 6, linia kolejowa

A

60

PZ-

57

przejście dla zwierząt pod S6

38+225

Gmina Nowa Wieś Lęborska, powiat Lęborski

przejście dla zwierząt małych

A

61

MS/PZ-

58

most w ciągu S6, przejście dla zwierząt dołem

38+430,0

Gmina Nowa Wieś Lęborska, powiat Lęborski

Str. Krępkowska/ przejście dla zwierząt średnich

A

62

MD-

58.A

most w ciągu drogi serwisowej

38+420,0

Gmina Nowa Wieś Lęborska, powiat Lęborski

Str. Krępkowska

A

63

WS/PP-

59

przejście podziemne dla pieszych pod S6

38+960,00

Gmina Nowa Wieś Lęborska, powiat Lęborski

droga S6

A

64

WD-

60

wiadukt drogowy nad S6, węzeł Leśnice (wariant 1 i 2)

39+414,00

Gmina Wieś Lęborska, powiat Lęborski

droga S6

A

65

WD-

60.Ł

wiadukt drogowy nad linią kolejową, w ciągu łącznicy, węzeł Leśnice wariant 1 i 2

39+414,00

Gmina Nowa Wieś Lęborska, powiat Lęborski

droga S6

A